ข้อมูลโงเรียนครับ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

ลองวิทยาเริงฤทธิ์เดชา                                       พวกเราองอาจเก่งกล้า
เล่าเรียนศึกษาปัญญาปราดเปรื่อง                                    เราสมานความสามัคคี
รักกันดังฉันท์น้องพี่                                           ทั่วปฐพีร่ำลือฟูเฟื่อง
การกีฬาไม่หวั่นไหว                                                           ทั้งเกียรติวินัยเรามั่นคง
ด้วยสัจธรรมที่ซื่อตรง                                         เขียวขาวยืนยงเจริญรุ่งเรือง
ลองวิทยานำชัย                                                                    ชัยโย...............ชัยโย...........

เป้าหมาย

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  และมีทักษะในการดำเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจ

1.   จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถและความเข้าใจ  มุ่งสูความเป็นเลิศด้านวิชาการ
2.   เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.   ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทั่วถึง
4.   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.   เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.  ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางดารศึกษาทุกด้าน
7.  ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียนลองวิทยา

โรงเรียนลองวิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นรูปองค์เทพทรงช้าง  หัตถ์ขวาทรงถือคบเพลิง  หัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัวไว้แนบพระอุระ  ตัวช้างยืนบนปุยเมฆรายล้อมด้วยช่อดอกพะยอม ภายนอกวงกลมมีคำขวัญของโรงเรียนมีความหมายในตัวเปล่งรัศมีโดยรอบ
                ช้าง                                         หมายถึง                     ความหนักแน่นมั่นคง  ความสุขุม   รอบคอบ
                เทพ                                        หมายถึง                     เทพผู้สิงสถิต  เพื่อปกป้องรักษาให้ชาวลองวิทยามีความสุข
                มือขวาถือคบเพลิง               หมายถึง                     แสงสว่างความเรืองปัญญา
                มือซ้ายถือดอกบัว                หมายถึง     ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
                ดอกพะยอม                          หมายถึง     ความหอมหวนระบือไปไกล  เปรียบเสมือนชื่อเสียงเกียรติยศ
                                                                         ที่ขจรขจายไปทั่วแผ่นดินไทย         

เป็นรูปองค์เทพทรงช้าง  หัตถ์ขวาทรงถือคบเพลิง  หัตถ์ซ้ายทรงถือดอกบัวไว้แนบพระอุระ  ตัวช้างยืนบนปุยเมฆรายล้อมด้วยช่อดอกพะยอม ภายนอกวงกลมมีคำขวัญของโรงเรียนมีความหมายในตัวเปล่งรัศมีโดยรอบ
                ช้าง                                         หมายถึง     ความหนักแน่นมั่นคง  ความสุขุม   รอบคอบ
                เทพ                                        หมายถึง      เทพผู้สิงสถิต  เพื่อปกป้องรักษาให้ชาวลองวิทยามีความสุข
                มือขวาถือคบเพลิง               หมายถึง      แสงสว่างความเรืองปัญญา
                มือซ้ายถือดอกบัว                หมายถึง      ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
                ดอกพะยอม                          หมายถึง      ความหอมหวนระบือไปไกล  เปรียบเสมือนชื่อเสียงเกียรติยศ
                                                                                     ที่ขจรขจายไปทั่วแผ่นดินไทย         
ประวัติโรงเรียนลองวิทยา

            โรงเรียนลองวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่ 167  หมู่ 6   ตำบลห้วยอ้อ    อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  ก่อตั้งครั้ง
แรกเมื่อวันที่  2   มิถุนายน  2503  โดยมีนายศรีสมมารถ    ไชยเนตร   เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน 33
 คน เป็นชาย 23 คน เป็นหญิง 10 คน
โรงเรียนลองวิทยาได้สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ของนายแสวง   เชาวรัตน์    และภรรยา พร้อมด้วยนางนวล   ภุมมะภูติ   โดยได้บริจาคที่ดินจำนวน  39  ไร่  22  ตารางวา   และสร้างอาคารเรียนแบบ ป.03 จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 3 ห้องเรียน พร้อมด้วยวัสดุการศึกษา  เช่น  โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดำ ตู้เอกสาร ฯลฯ
..2505 นายแสวง  เชาวรัตน์    ได้ปวารณาตัวเป็นผู้อุปการะโรงเรียนเป็นคนแรก และได้มอบอุปกรณ์ดุริยางค์ (แบบทองเหลือง)  จำนวน  1  ชุด  ราคาประมาณ  100,000 บาท   ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )
                ..2510 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ค... รุ่นที่ 4

                ..2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวนครึ่งหลัง และได้รับงบประมาณต่อเติมให้เต็มหลัง 12 ห้องเรียนในปี  ..2517

..2514  นายกสิณ  ภุมมะภูติ  ทายาทของนางนวล  ภุมมะภูติ   ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้โรงเรียนอีก ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่รวมเป็น 42 ไร่ 1 งาน     ตารางวา
..2519 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศยุบโรงเรียนลอง (วันครู 2504) สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา   ซึ่งมีพื้นที่  26  ไร่  1  งาน  มารวมเข้าด้วยกัน จึงทำให้โรงเรียนลองวิทยามีพื้นที่แยกกันอยู่ 2 แปลง  รวม  68  ไร่  2 งาน   ตารางวา  มีระยะห่างกันประมาณ 500 เมตร
..2520   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   216    จำนวนครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณต่อเติมให้เต็มหลัง 16 ห้องเรียน   ในปี พ..2528
..2523   ได้จัดตั้ง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลองวิทยา    
..2526 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4) และได้จัดตั้ง กองทุนแสวง-คำเอ้ย  เชาวรัตน์
                ..2535   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  216 /29 จำนวนหนึ่งหลัง  หอพักนักเรียนจำนวน 3 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6ที่ / 27 จำนวน 1 หลัง  และเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ
( คอม ต.สศ. )
..2536    ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6 ที่ / 27  จำนวน  1  หลังและบ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง
                ..2537  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง/32  จำนวนหนึ่งหลัง  เป็นเงิน  121,000  บาท
..2538 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวนหนึ่งชุด เป็นเงิน  60,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 /29  จำนวนหนึ่งหลังเป็นเงิน8,400,000  บาท   
และได้รับงบประมาณค่าเครื่องดนตรี   จำนวน  40,000  บาท
..2539  เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ( รพชส. ) รุ่นที่ 5
..2540  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน  400,000  บาท  ค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  จำนวน  645,000 บาท     ค่าครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน  34,000  บาท  ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  405,000  บาท  และค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน  574,000  บาท 
..2541  ได้รับงบประมาณค่าวัสดุ    จำนวน  61,500  บาท    ค่าวัสดุสำนักงาน  เชื้อเพลิง หล่อลื่น  และคอมพิวเตอร์  จำนวน  220,000  บาท  ค่าวารสารห้องสุมดโรงเรียนจำนวน  80,000 บาท ค่าวัสดุเวชภัณฑ์  5,000 บาท บ้านพักนักเรียน จำนวน 20,000 บาท   ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  จำนวน  102,500  บาท
                ..2542  ได้รับงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา   จำนวน 700,000 บาท  เงินอุดหนุนการศึกษา คอม ต.สศ.  จำนวน 440,000 บาท
                ..2543  ได้รับงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา   จำนวน 700,000 บาท  เงินอุดหนุนการศึกษา คอมต.สศ.  จำนวน 440,000 บาท
                ..2544  ได้รับงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา   จำนวน 252,000 บาท  เงินอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 1,048,000 บาท
                ..2545  ได้รับงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา   จำนวน 1,200,000 บาท เงินอุดหนุนการศึกษา   จำนวน   87,000 บาท
                ..2546  ได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 1,343,250 บาท
เข้าโครงการ  1  อำเภอ   1  โรงเรียนในฝัน
                พ.ศ.2547   ได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 2,467,349  บาท
                พ.ศ.2548   ได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 2,937,330  บาท
                พ.ศ.2549   ได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 3,330,100  บาท
                พ.ศ.2550   ได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 2,430,046  บาท
 เข้าโครงการขับเคลื่อนเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
พ.ศ.2551   ได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 3,482,400  บาท
พ.ศ.2552   ได้รับงบประมาณอุดหนุนการศึกษา   จำนวน 5,600,000  บาท
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้น ม.ต้น  และ ม.ปลาย  มีครูปฏิบัติราชการจริง 49 คน   มีพนักงานราชการ  4  คน  มีครูอัตราจ้าง  7  คน  มีนักการภารโรง  4  คน  ยาม  1  คน  พนักงานขับรถยนต์  1  คน  มีนายสุวรรณ  วันแก้ว  เป็นรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน  นายกสิณ  และนางสนอง  ภูมิมะภูติ  เป็นผู้อุปการโรงเรียน  และมีนายสมทรง  เป้กกันใจ  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


ปรัชญาของโรงเรียน
การศึกษาเปรื่องปราด   รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย   น้ำใจงาม
                               

คติพจน์ของโรงเรียน
อตฺตาหิ  อตฺตโน  นาโถ
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำขวัญของโรงเรียน
ปญฺญา   นรานํ  รตฺนํ
ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางของคนดี


สีของโรงเรียน
เขียว ขาว

สีเขียว  หมายถึง       ความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์
สีขาว     หมายถึง     ความบริสุทธิ์อักษรย่อของโรงเรียน

ล.ว.

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ที่ตั้งของโรงเรียนลองวิทยา

                โรงเรียนลองวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 167  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยอ้อ   อำเภอลอง   จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์  54150    อยู่บนถนนสาย  ลอง แพร่    หลักกิโลเมตรที่ 38  ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ
 40 กิโลเมตร
โทรศัพท์  0-5458 -1439 , โทรสาร 0-5458-3003
E-mail address    : Longwittaya@yahoo.com
Website                 : http://www.longwittaya.th.gs/

อาณาเขต
                พื้นที่อำเภอลอง   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
                ทิศเหนือ                ติดต่อกับอำเภอสอง            จังหวัดแพร่
                ทิศใต้                      ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น         จังหวัดแพร่
                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอเมือง และอำเภอเด่นชัย         จังหวัดแพร่
                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับอำเภอแม่ทะ         จังหวัดลำปาง

พื้นที่บริการ
                โรงเรียนลองวิทยา มีพื้นที่บริการได้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกโรงในอำเภอลอง 
รวม 9  ตำบล  ได้แก่
1.       ตำบลบ้านปิน
2.       ตำบลห้วยอ้อ
3.       ตำบลปากกาง
4.       ตำบลหัวทุ่ง
5.       ตำบลบ่อเหล็กลอง
6.       ตำบลทุ้งแล้ง
7.       ตำบลเวียงต้า
8.       ตำบลผามอก
9.       ตำบลแม่ปาน